Mathias Arrignon

Artwork by Mathias Arrignon, blue cyanotype map on white with hand